Boken ”K 3 -25 år i Karlsborg”

 

Köp boken “K 3- 25 år i Karlsborg”!

 

 

Boken handlar om Livregementets husarer -K3- och regementets första 25 år i Karlsborg 1984-2009. Regementet flyttade från Skövde som en konsekvens av 1982 års försvarsbeslut. Under de 25 åren har den militära verksamheten i Karlsborg förändrats i takt med Försvarsmaktens omstrukturering och minskning. Nedläggningen av flygflottiljen F6 1994 och avvecklingen av den militära förrådsverksamheten har varit kännbara.

 

Inom K3 har det också skett förändringar. Göta Signalkår lades ner 1997 och Arméns underrättelseskola flyttade till Uppsala 1998. Men nya verksamheter har också tillkommit. Försvarsmaktens överlevnadsskola har utvecklats till ett kompetenscentrum för den internationella verksamheten. K3 har certifierats för att kunna flyga med obemannade flygfarkoster, s.k. UAV-er. Fallskärmsjägarskolan ingår nu som en dal i den Underrättelsebataljon som regementet ansvarar för. Under perioden har Försvarsmaktens specialförband byggts upp i Karlsborg.

 

Under 1980- och 1990-talen utbildade K3 krigsförband som var viktiga komponenter i invasionsförsvaret. De var anpassade till dåtidens hotbild med två militära supermakter i Europa – NATO och Warszawapakten. Vi hade ett fungerande mobiliseringssystem med återkommande repetitionsövningar. Under den period som boken täcker gjorde ca 8000 unga män och kvinnor sin värnpliktigt vid K3.

 

Murens fall och östblockets uppdelning banade vägen för ett ”nytt” Europa. De rent militära hoten ersattes av nya hot såsom storskalig terrorism. Sveriges engagemang i internationella fredsinsatser under 1990-talet knöt oss närmare NATO. Efter hand kom dessa insatser och förbanden i utlandsstyrkan bli dimensionerande för utvecklingen av våra krigsförband mot större rörlighet och högre tillgänglighet. Vi fick insatsförband med anställda soldater.

 

Om detta och om hur det är att arbeta eller att göra sin värnplikt i Karlsborg och på K3 handlar boken. Yrkesofficerare, reservofficerare, civilanställda och värnpliktiga berättar. De vet, för de var med!

 

Före detta C K 3, öv Gunnehed, ord om boken kan ni läsa här nedan:U_Gunnehed

1984 flyttades K 3 från Skövde till Karlsborg. I samband med detta utkom regementets första historiebok “Livhusarerna”. 2009, efter 25 år i Karlsborg utkom nästa bok som omfattar de första 25 åren i Karlsborg – 25 år av ständig utveckling. Rege­mentets organisation har förändrats genom åren, men det som regementet står för – framåtanda, kvalitet, känsla och kompetens är detsamma.

 

Det är om denna intressanta och utvecklande tidsperiod som boken ”K 3 – 25 år i Karlsborg” handlar om. Vi kan idag konstatera att för­­bandets nya ut­bildnings­plats till­förde regementet förut­sätt­ningar som visat sig vara unika i många stycken. Närhet är ett av led­orden. Närhet inom garnisonen, närhet till andra förband i Skara­borg, närhet till eget flygfält och möjligheter att öva i luften, på marken och i vattnet inom en radie av en kilometer. Regementet kan från Karlsborgs flygplats sättas in vartsomhelst i Sverige och världen med kort varsel.

 

Under åren har regementet förändrats. Göta Signalkår (S2) avvecklades 1997.    Under­rättelse­skolan flyttades 1998 till Uppsala och militär­­polis­utbildningen flyttades till Livgardet.   Fall­skärms­jägar­­skolan finns kvar nu som en del i Underrättesebataljonen, Örebro-Värmlands­gruppen och FM Över­levnads­­skola har tillförts.

 

När Jägarbataljonen som vi utbildat under 25 år upphörde år 2000 hade utveck­lingen sedan i början av 90-talet gått i riktning mot de förband som vi utbildar idag, den 7:e lätta bataljonen och den 32:a Under­­rättelse­bataljonen.

Regementet utbildar förband och förmågor som efterfrågas i det svenska insatsförsvaret.

 

Oavsett vilket förband du utbildats på, om du är värn­pliktig, reserv­officer, civil­anställd, yrkes­officer så kommer du att finna det intressant att läsa boken ”K 3 – 25 år i Karlsborg”. Historia som du har varit med om att skapa.

 

Jag rekommenderar er alla och övriga som är intresserade av vår historia att skaffa ett exemplar av boken.

 

Ulf Gunnehed

Regementschef 2006 – 2009

 

 

K 3 – 25 år i Karlsborg är en vacker bok, generöst illustrerad och lättläst med många bilder från förr och nu.

Huvudredaktör var den tidigare stabschefen vid regementet, Larsåke Paulsson.

Boken är en resa genom Livregementets husarers 25-åriga tillvaro i Karlsborg, från inmarschen genom Götiska valvet, via övningar i Vikaskogen och teknisk utveckling med obemannade flygfarkoster till dagens insatta insatsförsvar.

 

 

Priset för boken är 250 kr.  Den kan köpas på Soldathemmet och fästningsmuseet. (alltså ingen inbetalning till bankgirot)

 

Vill man ha boken sig tillsänd, tillkommer frakt på 70 kr, 320 kr totalt, som sätts  in på bankgirot 264-5950.

 

Oavsett vad du väljer, glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.