Stadgar

STADGAR FÖR LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING

Stadgarna fastställda 2012-12-07

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Namn

Föreningens namn är Livhusarernas Kamratförening.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte vid K 3, Karlsborg, Sverige.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att

– verka för att bibehålla och utveckla medlemmarnas kontakt med regementet

– informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

– verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementets historia, traditioner och utveckling

– utgöra ett enande band mellan medlemmarna

– sammanföra medlemmarna till samvaro under trivsamma former

§ 4 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen håller årsmöte i samband med Livregementets husarers högtidsdag i december varje år.

I brådskande fall får styrelsen ta beslut som sedan ska behandlas på årsmötet.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två, av styrelsen utsedda, ledamöter var för sig.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden efter genomfört årsmöte till och med nästkommande årsmöte

Räkenskapsåret omfattar tiden 1.november till och med 31.oktober

§ 7 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels till vilket ändamål föreningens tillgångar skall användas, dels var föreningens dokumentation m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Sammansättning

Livhusarernas Kamratförening riktar sig till

 • forna eller nuvarande livhusarer i alla tjänsteställningar

 • övrig som haft sin tjänstgöring knuten till Livregementets husarer

 • anhöriga till dessa grupper samt andra som vill stödja regementets och föreningens intressen.

§ 11 Medlemskap Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. Ansökan om medlemskap framställs till styrelsen. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad avgift och hedersmedlem. Årsavgiften bestäms på årsmötet och skall erläggas senast under januari månad, aktuellt verksamhetsår. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid utträde eller upplösning av föreningen.

§ 13 Uteslutning

Medlem som trots påminnelse ej erlagt sin årsavgift utesluts ur föreningen.

Medlem som på uppsåtligt sätt motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas efter beslut på årsmötet.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 14 Kallelse

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse skall detta anges i kallelsen.

§ 15 Rättigheter vid årsmötet

Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag som medlem önskar få behandlat vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda minst tre veckor innan mötet.

§ 16 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt när minst 18 medlemmar inklusive styrelsen är närvarande.

§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop/ handuppräckning eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i § 8 nämnda fallet avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid omröstning (votering) kan detta ske genom fullmakt. Fullmakten ska tydligt beskriva vilken medlem som ska företräda och vilken medlem som ska företrädas samt vara undertecknad av medlemmen som företräds.

Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning skall äga rum då medlem så önskar.

§ 18 Valbarhet

Endast medlem är valbar till styrelse, revisor eller valberedning.

§ 19 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 • Mötets öppnande

 • Fråga om mötets behörighet

 • Godkännande av föredragningslista

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet

 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

 • Revisionsberättelse

 • Beviljande av ansvarsfrihet

 • Medlemsavgift och ersättningar

 • Val av styrelse

*ordförande för kommande verksamhetsår

*fyra ledamöter för två år

*två revisorer jämte revisorsuppleanter

*två ledamöter till valberedning varav en sammankallande

 • Aktiviteter kommande år

 • Inkomna motioner och propositioner

 • Övriga frågor

§ 20 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen finner det påkallat eller då minst 10 % av föreningens medlemmar eller en revisor så fordrar. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Till extra föreningsmöte kallas medlemmar skriftligen med angivande av tid, plats och dagordning och ärenden som skall behandlas. På extra årsmöte kan endast punkter som föranlett mötet och angivits i kallelsen behandlas.

FÖRENINGENS FÖRTROENDEUPPDRAG

§ 21 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande jämte åtta ledamöter vilka efter årsmötet konstituerar sig. I styrelsen bör yrkesaktiv livhusar ingå. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

Ordförande i styrelsen väljs på ett verksamhetsår. Ledamot i styrelsen väljs på två verksamhetsår.

§ 22 Styrelsens verksamhet

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens tillhörigheter och verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut på årsmötet.

Ordförande leder sammanträden och verksamhet.

Vice ordförande övertar ordförandens uppgifter i dennes frånvaro.

Sekreteraren svarar för kallelser, protokoll och förteckning över utdelade hedersbevisningar samt ansvarar för föreningens arkiv, föreningens standar, föreningens bordstandar och övriga tillhörigheter.

Kassören handhar föreningens ekonomi, för medlemsregister och sänder ut hyllningstelegram och förvarar bordsstandar, medaljer och märken samt svarar för att tillräckligt antal finns i lager.

Ledamöter biträder ordförande, sekreterare och kassör vid genomförandet av föreningens möten och verksamhet.

Förslag till stadgeändring behandlas av styrelsen och föreläggs årsmötet.

Frågor om hedersmedlem, utdelande av medalj, guldnål och bordstandar beslutas av styrelsen.

§ 23 Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Medlem kan genom fullmakt företräda ytterligare en ledamot. Fullmakten ska tydligt beskriva vilken medlem som ska företräda och vilken ledamot som ska företrädas samt vara undertecknad av ledamoten som företräds.

Vid sammanträde skall minst beslutsprotokoll föras.

I brådskande fall får ordförande besluta att ett ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättats vid sådant tillfälle skall de beslut som tagits anmälas vid följande sammanträde. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 24 Delegering av styrelsens beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till kommitté eller medlem. Den som fattar beslut enligt föregående mening skall fortlöpande hålla styrelsen underrättad.

§ 25 Valberedningens sammansättning

Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande.

§ 26 Valberedningens verksamhet Valberedningen skall senast en månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Om de tillfrågade ej vill kandidera igen så ska valberedningen ta fram nya förslag till posten. Förslaget redovisas på årsmötet.

§ 27 Revisorernas sammansättning

Revisorerna är två stycken som har en gemensam suppleant.

§ 28 Revisorernas verksamhet

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall kunna vara revisorerna tillhanda inom 14 dagar efter räkenskapsårets slut. Revisorerna erhåller av kassören vederbörliga handlingar för revidering och granskning. Det åligger revisorerna att före årsmötet ha reviderat räkenskaperna och granskat styrelsens förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

HEDERSBEVISNING

§ 29 Hedersbevisning och uppvaktning

29.1 Hedersmedlem

Medlem eller annan person, som på ett förtjänstfullt sätt nedlagt ett stort arbete för främjande av föreningens syften eller som på annat sätt kraftigt gynnat eller understött föreningen, kan föreslås till hedersmedlem i Livhusarernas Kamratförening. Skriftligt motiverat förslag underställs styrelsen för prövning och avgörande. Hedersmedlem tilldelas föreningens medalj och ständigt medlemskap.

29.2 Föreningens medalj

Medlem eller annan person, som genom stora insatser för föreningen gjort sig särskilt förtjänt, kan tilldelas föreningens medalj efter beslut av styrelsen.

29.3 Föreningens guldnål

Medlem, som gjort sig särskilt förtjänt, kan tilldelas föreningens guldnål (en förgylld silvernål) efter beslut av styrelsen.

29.4 Föreningens bordstandar

Medlem eller annan person kan tilldelas föreningens bordstandar efter beslut av styrelsen.

29.5 Föreningens telegram

Medlem uppvaktas då den fyller 50, 60 och 70 år, därefter vart femte år med föreningens telegram

§ 30 Föreningens standar

Föreningens standar och bordstandar visar en avbildning av ryttarfiguren som återfinns på minnesstenen vid Sanna hed. Föreningens bordstandar kan köpas av medlem.

Medlem eller annan person kan tilldelas föreningens bordstandar efter beslut av styrelsen.

§ 31 Föreningens märken

Föreningens märken består av en guld- och en silvernål som visar en avbildning av ryttarfiguren som återfinns på officerskårens medalj. Föreningens silvernål kan köpas av medlem.

§ 32 Föreningens medalj

Föreningens medalj är en medalj i silver med band i blått och vitt. Medaljens framsida visar en avbildning av ryttarfiguren som återfinns på officerskårens medalj i likhet med föreningens märken.

Fastställt av årsmötet 2012-12-07

Uno Bohman

………………………………..

Uno Bohman, ordförande

Stadgarna kan hämtas som pdf-fil via denna länk