Föreningshistorik

Under tiden mellan första och andra världskriget började kamratföreningar bildas vid de militära förbanden. Det fanns en önskan bland dem som gjort sin värnplikt eller varit inkallade till beredskapstjänst att hålla kontakt med sina respektive förband och hålla sig informerade om vad som hände på regementet.

Intresset var ömsesidigt. Genom kamratföreningarna fick förbanden även kanal ut i samhället för försvarsinformation samt en möjlighet att skapa förtroende och intresse för Försvarsmaktens verksamhet.

Den 9 april 1931 bildas ”Livhusarernas Kamratförening” med säte i Göteborg.

Redan från första stund i Livhusarernas kamratförenings bildande i Göteborg 1931 fanns en förhoppning om att föreningen med tiden skulle samla allt fler medlemmar i Livhusarernas stora familj. 1933 genomfördes därför en stadgeändring för att möjliggöra bildandet av lokalavdelningar utanför Göteborg.

1934 lokalavdelningar i Stockholm, Örebro och Skövde

1934 bildades en lokalavdelning i Stockholm där föreningens hedersledamot majoren Odelberg och ryttmästaren Berthold gjorde en stor insats i bildandet. En interimsstyrelse bildades i Stockholm med ryttmästaren Th Grill i spetsen. 1934 bildades också en lokalavdelning i Örebro.

Även i Skövde hände saker. Genom en annons i Västgötakorrespondensen 26 november 1934 kallades före detta och i tjänst varande Livhusarer till en sammankomst på restaurang Skandinav för att eventuellt bilda en kamratförening. Initiativtagaren till sammankomsten var ryttmästarna G A Klingspor och Rolf Örn. Kamratföreningens lokalavdelning i garnisonsorten Skövde bildades.

1963 bildas en Överstyrelse

Den 1/2 1963 hölls ett möte i Skövde under dåvarande sekundchefen Bengt Ljungquist ledning. Deltagare var lokalavdelningarna i Göteborg, Stockholm, Skövde och Örebro och syftet var att bilda en överstyrelse med representanter för samtliga lokalavdelningar och med egna stadgar.

Ett av målen var att ge ut ett medlemsblad. Detta medlemsblad fick senare namnet Livhusaren. Det som dittills hade varit huvudföreningen (Livhusarernas kamratförening) i Göteborg ombildades till Göteborgsavdelningen och ingick således under överstyrelsen.

1970 – nya lokalavdelningar i Värmland och Skåne

1972 tillkom Värmlandsavdelningen och 1974 bildades Skåneavdelningen.

1984 – regementet flyttar till Karlsborg

Flytten av K 3 från Skövde till Karlsborg 1984 sammanföll med att Skövdeavdelningen firade sitt 50-årsjubileum. Göteborgs-avdelningen hade firat sina 50 år tre år tidigare. I samband med flytten tog kamratföreningarna initiativet till minnessten till minnet av K 3:s 80 år i Skövde. Denna bekostades av insamlade medel och tillverkades av den då 76-årige stenhuggaren Sigvard Lindbom. Stenen avtäcktes under högtidliga former i samband med avvecklingsceremonin den 20 juni 1984.

År 2000 – En enda kamratförening

Under 1980-talet började tillströmningen av medlemmar till lokalavdelningarna utanför garnisonsorten att minska. Detta berodde delvis på ändrad utbildningsinriktning och nya upptagningsområden för de värnpliktiga. 1987 började man i Överstyrelsen diskutera olika former för att öka medlemsantalet. Tre år senare, 1990, togs frågan om nedläggning av samtliga lokalavdelningar och bildandet av en gemensam förening upp. Något beslut fattades inte. Lokalavdelningarna ville försöka några år till.

Vid Överstyrelsens sammanträde i september år 2000 fattades beslut om att organisera om verksamheten. Göteborgsavdelningen hade då avslutat sin verksamhet 1994 och Värmlandsskvadronen hade haft sitt sista sammanträde 1999. Beslutet blev att bilda en gemensam kamratförening – ”Livhusarernas Kamrat-förening”.

Karlsborgsavdelningen, under ledning av jan Forssberg, fick i uppgift att bilda en interimsstyrelse och lämna förslag till nya stadgar. Vid Överstyrelsens möte den 29/11 2001 beslutades att avveckla densamma och de kvarvarande lokalavdelningarna i Karlsborg, Stockholm och Skåne. Dagen efter, på regementets högtidsdag, genomförde kamratföreningen sitt årsmöte då de nya stadgarna och den nya organisationen fastställdes. Lokalavdelningarnas standar överlämnades till den gemsamma föreningen och har sedan dess prytt trapphuset vid regementsstabens ingång i slutvärnet Karlsborgs fästning.

Kamratföreningens ändamål och verksamhet

Kamratföreningen vänder sig till alla åldrar och omfattar således medlemmar mellan 20 och uppåt. Föreningens ändamål är att:

– verka för att bibehålla och utveckla medlemmarnas kontakt med regementet

– informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

– verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementets historia, traditioner och utveckling

– utgöra ett enande band mellan medlemmarna

– sammanföra medlemmarna till samvaro under trivsamma former

I föreningen har föreningsmöten normalt ägt rum två gånger per år, vår och höst. De första 12 åren 1934– 1946- var vårmötet tillika med föreningens årsmöte och genomfördes i samband med de stora hästtävlingarna som anordnades vid regementet. Från och med 1947 har årsmötet varit förlagt till höstmötet och ägt rum i samband med regementets högtidsdag den 4 december.

Ett genomgående tema i samband med föreningens vår och höstmöten är att besöka platser där Livhusarerna verkat eller varit förlagda eller bredda medlemmarnas kunskaper om dagens Försvarsmakt. 

Kamratföreningen idag

Vår kamratförening idag en aktiv förening med mellan niohundra och tusen medlemmar från alla delar av Sverige. Alla deltar inte lika aktivt i föreningens aktiviteter, men alla kan följa föreningens verksamhet på dess hemsida och Facebook eller i tidningen ”Livhusaren” och på så sätt följa regementets verksamhet och utveckling.

Kamratföreningens standar